OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

Prodávající – provozovatel internetového obchodu

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Identifikace prodávajícího:

SORA nábytek s.r.o.
Cihelní1448
687 25 HLUK

IČ:26911060
DIČ: CZ26911060

Kupující

Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti, jiné své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – jiný subjekt je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel, resp. Kupující a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

Kupní smlouva je smlouva, z níž vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě Kupujícímu odevzdat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu dohodnutou cenu.

Všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) jsou smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP, a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

Objednávání

Objednávku je možné učinit on-line prostřednictvím nákupního košíku, emailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Jakákoliv forma objednávky je závazná. Objednáním zboží Kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád, vystavený Prodávajícím.

Veškeré námi nabízené zboží je vyrobeno z kaučukovníkového dřeva. Zboží je vždy dodáváno v demontovaném stavu. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Objednané zboží se stává majetkem Kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost splnit závaznou objednávku Kupujícího, zboží dodat v dohodnutém termínu. Další povinnosti Prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů. Prodávající má povinnost v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy posoudit toto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů a nejdéle do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy navrátit Kupujícímu finanční prostředky. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže Kupující odmítne objednané zboží převzít. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést Prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky. Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.

 

Převzetí zásilky od přepravce

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle přiloženého přepravního listu. Veškeré zboží je dodáváno v demontovaném stavu. V případě zjevného poškození zboží je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky pokud je karton poškozen nebo zásilka není úplná. Podpisem přepravního listu kupující potvrzuje dodání zásilky bez vad zjevných.

Při jakémkoliv poškození obalu zásilky je nutné tuto skutečnost uvést do přepravního listu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození obalu zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Dodací lhůta

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností Kupujícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 5-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Doprava zboží a úhrada kupní ceny

Dopravu zajišťuje Prodávájící ve spolupráci s přepravní společností na území celé ČR.  Prodávající kupujícímu vždy  sdělí den odeslání zásilky a předpokládaný den doručení.Prodávající nezajišťuje rozvozy vlastní přepravou a nemůže tedy garantovat přesnou dobu a den doručení.

Zákazník obdrží odkaz k možnému sledování zásilky .

Jednotná cena dopravy je stanovena:

500 Kč             přepravné
80 Kč               doběrečné

Kupující je povinen, v případě, že na dodaném zboží neshledá žádné poškození, zboží od přepravní společnosti převzít. V opačném případě má Prodávající právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů spojených s expedicí a doručením zboží na adresu Kupujícího.

 

Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy, uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14-ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které chce Kupující zaslat zpět Prodávajícímu v původním obalu, nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání  a musí být kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu, návodu, apod.). Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury. Ustanovení se nevztahuje na Kupujícího, který není spotřebitelem. Prodávající neakceptuje vrácení zboží odesláním na dobírku. Prodávající doporučuje Kupujícímu odesílané zboží pojistit. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Toto ustanovení se vztahuje na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku. Prodávající vrátí Kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

Zákazník nemá právo odstoupit  od kupní smlouvy v 14 denní lhůtě u zboží, které bylo upraveno podle jeho přání  (např. při přečalounění židlí do příplatkové látky).

Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu přímo na adrese Prodávajícího.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s Kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy.

Subjekt mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce www.coi.cz

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro Kupujícího 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má Kupující při uplatnění záruky právo:

– jde-li o vadu odstranitelnou- na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
–  jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
–  jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
–  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.